Notifications
Clear all

ஹரிணி-1  

  RSS
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

எங்ேக ேபாச்சுன்னு ெதயைலேய… ேச… இங்கதான வச்சுறுந்ேதன்.. அந்த டிஸ்க .. நானும் என் மைனவி சாந்தியும் உடலுறவு ெகாள்வைத அப்படிேய வீடிேயா எடுத்த டிஸ்காச்ேச … யாரு ைகயில ஆவது மாட்டிருக்கப்ேபாகுது ஆஹா… எங்க வச்ேசன் … கம்ப்யூட்டர்ல பாக்கலாம்.. என்று நிைனத்துக்ெகாண்ேட கம்ப்யூட்டைர ஆன் ெசய்து விட்டு பார்த்தால் அது அங்ேகதான் இருந்தது. இங்க எப்படி.. நான் கம்ப்யூட்டைரேய .. முந்தாநாள் ஒப்பன் பன்ணினது தான….ஊருக்கு ேபாயுட்டு இன்னிக்குதான் வந்திருக்ேகாம். அெதப்படி அந்த டிஸ்க் கம்ப்யூட்டருக்குள்ள ேபாகும் … செடக்ெகன்று எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. ஒரு ேவைள ஹரிணி ..ேபாட்டுப்பாத்திருப்பாேளா…ச்ச்சீ .. இருக்காது . இல்ைல கண்டிப்பா அவளாத்தான் இருக்கும் … அவளுக்கு மட்டும்தான் பாஸ்ேவர்டு ெதயும் .. அவளாத்தான் இருக்கும். இன்னிக்கு ட்யுக்ஷனுக்கு வரட்டும் ேகட்டுறுேவாம்.
ஹரிணி என் பக்கத்து வீட்டிலிருக்கும் ெபண். பி.எஸ்சி படித்துக்ெகாண்டிருக்கும் அவளுக்கு நாந்தான் சில மாதங்களாக ட்யுக்ஷன் எடுத்துக்ெகாண்டிருக்கின்ேறன். அவளுக்கு 20 வயதுதான் ஆகும் . ஆனாலும் வயதுக்கு மீறிய வளர்ச்சி . நல்ல கருத்த நிறமானாலும் கைளயான முகம். அந்த வயதுக்கு ேதைவயற்ற அபரிதமான வளர்ச்சி ெகாண்ட ெகாழு ெகாழுத்த முைலகள். சாைலயிேல ைஹஹீல்ேசாடு அவள் நடந்து ேபானால் எவைனயும் ெவறி பிடித்துக்ெகாண்டு விடும். அவள் ேபாடும் ஜாக்ெகட்டுக்குள் அமுக்கி ைவக்கப் பட்டிருந்தாலும் திமிறிக்ெகாண்டு மதர்த்து நின்று ெஜாள் விட ைவக்கும் முைலகளும் , குதிைரக்குண்டிகள் ேபால துருத்திக்ெகாண்டிருக்கும் குண்டிகளும்… எனக்ேக எத்தைனேயா முைறகள் .. நிைல தடுமாறி என்ைன மறந்து அவைள நிைனத்துக்ைகயடித்திருக்கின்

மாைல ஆறு மணியானதும் … ” ஹேலா அங்கிள்… காைலயிேலேய வந்துட்டீங்களா.. நான் காேலஜுக்கு ேபானதும் வந்தீங்களா…இன்னிக்கு ெகாஞ்சம் சீக்கிரமா ேபாகணும் .. அம்மாகூட ஒரு க்ஷப்க்ஷனுக்கு ேபாகணும்.. சரியா அங்கிள்.” என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட ஹரிணி வந்தாள். ேலாஹிப்பில் பாவாைடைய கட்டிக்ெகாண்டு தாவணிைய ேபாட்டு வந்தவைளப்பாத்தால் எனக்கு தாங்கமுடியவில்ைல.
” சரி… ஹரிணி .. சீக்கிரமா ேபாலாம் .. இன்னிக்கு எனக்ேக தைல வலிதான்.. அதனால் நீஇப்பேவ ேபாறதுன்னாலும் ேபா … நாளக்கி பாத்துப்ேபாம் … ஆங் அதுக்கு முன்னாடி ஒங்கிட்ட ஒண்ணு ேகட்கணும் … நான் ஊர்ல இல்லாத ேபாது … அம்மாகிட்ட சாவி வாங்கிட்டு என்ேனாட கம்ப்யூட்டர ஆன் பண்ணி .. ஏதாச்சும் பாடம் படிச்சுயா” என்று ெசான்னவன் சடக்ெகன்று அவள் முகம் மாறியைத கவனித்ேதன். ஆனால் மின்னல் ேவகத்தில் அவளின் முகம் மாறி ” இல்லிேய அங்கிள்… நான் பாக்கைலேய .. சரி அங்கிள் .. நாளக்கி பாக்கலாம் ” என்று ெசால்லிவிட்டு ஓடி விட்டாள். அங்ேக வந்த மாடிப்படிைய விட்டு கீேழ இறங்கிய ஹரிணியின் அம்மா ” ஏய் ஹரிணி … ேபாலாமா… அங்கிள் கிட்ட ெசால்லிட்டியா என்று ேகட்டுக்ெகாண்ேட அங்ேக வந்த ஹரிணியின் அம்மா ” ஊருல சாந்தி ெசௗக்கியமா.. இது ஒம்பதா மாசமில்ல… நல்லா பாத்துக்க ெசால்லுங்க.. தைலப்பிரசவம் ேவற..” என்று என் மைனவிையப்பத்தி விசாரித்துவிட்டு ” காைலல ேவைலக்காரிகிட்ட சாவிைய ேகட்டீங்களாேம… அவளுக்கு .. ெதரியலன்னு ெசால்லி நீங்கேள ேதடி எடுத்துகிட்டீங்கலாம்.. ேநத்து இவதாங்க எதுக்ேகா .. ஒங்க வீட்டு கம்ப்யூட்டர்ல ஏேதா பாடத்துக்கு ேநாட்ஸ் எடுக்கணுமுன்னு சாவிய எடுத்துட்டு எங்ேகேயா வச்சுட்டா ேபால.. சரிங்க தம்பி.. ” என்று ரகசியத்ைத உைடத்துவிட்டுப்ேபானாள்.
ஆஹா… ஹரிணிதான் அந்த படத்தப்ேபாட்டு பாத்திருக்க ேவண்டும் .. எப்படியாவது அைத ஹரிணிைய ஒத்துக்கச்ெசால்லி ..ம்ம்…

ஹரிணிைய ருசித்து விட என் மனசு துடித்தது. மைனவி ேவற ஊரில இல்லாததால் … என்னுள் காமம் ெகாழுந்துவிடத்ெதாடங்கியது.
அடுத்த நாேள எனக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் கிைடக்குெமன நான் நிைனத்துக்கூட பார்க்கவில்ைல.
அடுத்த நாள் .. வழக்கம்ேபால ஹரிணி வருவாள் என்று காத்திருந்தவன் சற்று ேலட்டாக வந்த அவைளப்பார்த்ேதன்.
” அங்கிள் … அம்மா இன்னிக்கு ஏேதா அவ ப்ரண்டு வீட்டுல வி§க்ஷக்ஷமுன்னு ேபாயிட்டாங்க.. அவங்கள ெதரு முைனயில ேபாயி உட்டுட்டு வேரன் ,… அதான் ேலட்டு .. சாரி அங்கிள்”
” சரி… ேநத்திக்கு .. வீட்ைடத்ெதாறந்து … கம்ப்யூட்டர்ல … படம் பாத்தியா… ெசால்லு .. ஒங்கம்மா .. ெசால்லிட்டாங்க .. நீஇங்க வந்து இருந்தியாேம.. ” என்று ெகாஞ்சம் கூட தாமதிக்காமல் ேகட்ேடன்.
“ம்ம்ம்ம்.. இல்லிேய”
” ேயய்… ெபாய் ெசால்லாத… எனக்கு எல்லாம் ெதரியும்”
“…………………………………………. ………………………..”
” எைதயும் மைறக்காத……..ெசால்லு…”
” ம்ம்ம்ம்.. அது வந்து அங்கிள்………..”

” ம்ம்ம்ம்ம்.. ெசால்லு படம் பாத்தியா .. இல்லயா….”
” ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்… ஆ…….மாம்ம்ம்ம்”
” என்ன படம் பாத்த……ெசால்லு …………”
‘ அது வந்து … சும்மா ேகம்ஸ் ெவளயாடுேனன் .. அதான் … இதுக்குப்ேபாய் ஏன் அங்கிள் ேகாபப்படுறீங்க … நீங்கதான ஒங்க கம்ப்யூட்டர எப்ப ேவணுமுன்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கச்ெசான்னீங்க… அதான்”
” ேயய்.. ெபாய் ெசால்லாத… ேகம்ஸ் ெவைளயாண்டியா… இல்லாட்ட்டி படம் பாத்தியா ” என்று எதற்கும் அசராமல் இருந்த ஹரிணியிடம் ேகட்ேடன்.
” ஆமாம் .. அங்கிள் … நான் அந்த படத்த பாத்ேதன்…….. ஆ.”
” அப்படி.. ெசால்லு … எந்த படம்”
” நீங்களும் சாந்தி ஆண்ட்டியும் ……….”
” நானும் சாந்தியும் ெசால்லு ..ம்….ம்.ம்ம்..ம்ம்.ம்.ம்.”
” என்ன அங்கிள்… நாந்தான் ெசால்லிட்ேடன்ல.. பச்ைசயா ெசால்லனுமா” ெநற்றிப்ெபாட்டில் அடிக்கும் வார்த்ைதகல். ஹரிணி

Quote
Posted : 20/06/2011 5:09 am