அம்மணக்குண்டிமாமிகள...
 
Notifications
Clear all

அம்மணக்குண்டிமாமிகளும்ஆவக்காய்ஊறுகாயும்

Page 1 / 2
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

DOWNLOAD

நானும்என்மைனவியும் ( சித்ரா, வயது 25, 34-26-36 ைசஸ் ) ஓப்பதில்மிகுந்தஆர்வம்உைடயவர்கள். ஓக்கும்ேபாதுஅசிங்க
அசிங்கமாகப்ேபசிக்ெகாள்ேவாம். ஓக்கும்ேபாதுஅவள்தன்ைனசினிமாநடிகன்அஜித், என்அண்ணன், தம்பிகள்எல்லாம்
ஓப்பதாகப்ேபசுவாள்; நானும்அவள்அக்கா, தங்ைககள்மற்றும்அவள்அண்ணிஆகிேயாைரஓப்பதாகப்ேபசுேவன். அந்தஅளவுக்கு
நாங்கள்ஓப்பதில்கைரகண்டவர்கள்.
நாங்கள்அந்தகாலனிக்குப்புதிதாகக்குடிவந்துஒருமாதம்தான்ஆகிறது. அதற்குள்அந்தகாலனியிலுள்ளமாமிகள் ( 30 வயது
முதல் 50 வயதுவைர ) எல்லாருடனும்சித்ராநன்றாகப்பழகிவிட்டாள். ஒருநாள்நான்அலுவலகத்திலிருந்துவந்ததும் "என்னங்க,
நான்உங்களுக்குஒருெசமவிருந்துைவக்கப்ேபாேறன்" என்றாள். எனக்குத்ெதரியும்அவள்சாப்பாட்ைடப்பற்றிேபசவில்ைல
என்று. "என்ன, உங்கஅக்காைவநான்ஓக்கெரடிபண்ணிட்டயா?" என்றுேகட்ேடன். "ம்க்கும்...ஆைசேதாைச... நீங்கஎன்னிக்குஉங்க
தம்பிையஎன்னஓக்கஏற்பாடுபண்றீங்கேளாஅன்னிக்குதான்எங்கஅக்காபுண்ைடஉங்களுக்குக்ெகைடக்கும். நான்ெசால்ல
வந்ததுஅதுஇல்ல" என்றாள். "பின்னேவறஎன்ன, சீக்கரம்ெசால்ேலன்" என்ேறன்.

Quote
Posted : 18/01/2011 2:43 pm
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

அடுத்தநாளும்வந்தது. நான்திட்டப்படிமாடிரூமில்ஒளிந்துெகாண்டுவிட்ேடன். அங்கிருந்துஆவக்காய்ஊறுகாய்ேபாடும்ஹால்
நல்லவியூ. 10 மணிக்குஎல்லாமாமிங்களும்வந்ததும்பங்கஜம்மாமி " ஏண்டிம்மா, எல்லாரும்நான்ெசான்னாப்ேபாலசாமான
நன்னாக்ஷவரம்பண்ணிண்டுவந்திருக்ேகள்ேனா? " என்றுேகட்டாள். அதற்குவத்சலாமாமி "அதான்நீங்கபாக்கப்ேபாேறேள. சீக்கரம்
சட்டுபுட்டுன்னுஎல்லாரும்ெபாடைவையஅவுத்துட்டுஅம்மணக்குண்டியாநில்லுங்ேகா" என்றாள்.
எல்லாமாமிகளும்கடகடெவன்றுபுடைவ, பாவாைட, ஜாக்ெகட், பிரா, ஜட்டிஎல்லாத்ைதயும்அவுத்துட்டு ( சித்ராவும்தான் )
அம்மணக்குண்டியானார்கள். அடடா... எத்தைனவிதமானகூதிகள்! உப்பியகூதி, விரிஞ்சகூதி, ைடமண்டுகூதி, ஹாட்டின்கூதி, ஆப்பக்
கூதி, கறுப்புக்கூதி, சிகப்புகூதிஎன்றுகாணக்கண்ேகாடிேவண்டும். அேதமாதிரிபலைசஸ், வடிவங்களில்முைலகள்! குறுத்து
முைல, விரிந்தமுைல, ெதாங்குமுைல, இளநீர்முைல, கிர்ணிப்பழமுைல, காம்புநீண்டு, பருத்தமுைல... இப்படிப்பல. குண்டிகளும்
அப்படிேய. பூசணிக்காய்ைசஸிலிருந்துதட்ைடயானசூத்துவைரகண்ணுக்குபேலவிருந்துஅன்று. எல்லாமாமிகளும்
அம்மணக்குண்டியாய்குனிந்து, நிமிர்ந்துஊறுகாய்ேபாட்டஅழகும், மாங்காய்அரியும்ேபாதுகுலுங்கியமுைலயழகும்அப்பப்பா...
ஆட்டி, ஆட்டிஎன்பூேளைகேயாடுவந்துவிடும்ேபாலஆகிவிட்டது. கணக்கற்றதடைவகஞ்சிவடித்ேதன்.
அம்மணக்குண்டியாய்ஆவக்காய்ஊறுகாய்ேபாட்டுவிட்டுஎல்லாமாமிகளும்டிரஸ்ெசய்துெகாண்டுஅவரவர்வட்ீடுக்குப்ேபான
பிறகுசித்ராைவஇழுத்துப்ேபாட்டுஅமுக்கிஅமுக்கிமூன்றுமுைறஓத்தபின்தான்என்அரிப்புஅடங்கியது.

ReplyQuote
Posted : 18/01/2011 2:44 pm
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

ஆனால்அடுத்தநாள்சித்ராஎன்னிடம்வந்து " ஏங்க, நீங்கஅன்னிக்குமாடிேமலஇருந்துஎல்லாமாமிையயும்அம்மணக்குண்டியா
பாத்ததுவத்சலாமாமிக்குஎப்படிேயாெதரிஞ்சிடுச்சுங்க. நான்அடிக்கடிமாடிரூைமபாத்தைதவச்சிக்கண்டுபிடிச்சுட்டா. உங்க
ஆத்துக்காரன்என்ைனஅம்மணக்குண்டியாபாத்துட்டாேனால்லிேயா, நானும்அவைனஅம்மணக்குண்டியாபாக்கணும். இதுக்குநீ
சரின்னுெசால்லாட்டா, நான்எல்லாமாமிங்ககிட்டயும்விஷயத்ைதெசால்லிடுேவன்னுபயமுறுத்தறா" என்றாள்.
"சரி, அதற்குஎன்னகாட்டிட்டாப்ேபாச்சு. எனக்குஒண்ணும்கஷ்டம்இல்ல. நீேபாய்வத்சலாமாமிையகீட்டிகிட்டுவா" என்ேறன்.
"நான்அப்ேபாபிடிச்சிஇங்கதான்நிக்கேறன்" என்றவாேறஉள்ேளவந்தவத்சலாமாமிக்குலுங்கிையத்தூக்கிஎன்எட்டுஅங்குலப்
பூைலக்காட்டிேனன். மாமிக்குஒருெசகண்ட்மூச்ேசநின்றுவிட்டது. "அடிசித்ரா, உங்காத்துக்காரர்சாமான்எவ்வளவுெபரிசுடி!"
என்றவள்ேநராகவந்துஎன்பூைளக்ைகயில்பிடித்துகுனிந்துஉட்கார்ந்துஊம்பஆரம்பித்துவிட்டாள். அப்புறம்என்ன? நான்,
வத்சலாமாமி, சித்ராமூன்றுேபரும்த்ரீசம்ெசய்ேதாம்.
இந்தவிவரத்ைத ( என்சுன்ணிைசைஸப்பற்றியவிவரத்ைததான் ) வத்சலாமாமிமற்றமாமிகளிடம்எல்லாம்ெசால்லிவிட
எல்லாமாமிகளும்என்னிடம்ஓள்வாங்கஎன்வட்ீடுக்குப்பைடெயடுத்துவிட்டார்கள். அப்புறம்என்ன, நான்ஜாலியாகதினமும்
ஒவ்ெவாருமாமியின்புண்ைடயில்என்பூைளஊறுகாய்ேபாலஊறைவத்துஓத்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன். சித்ராவுக்குஎன்தம்பிைய
ெசட்டப்ெசய்துெகாடுத்துவிட்ேடன். ெமாத்தகாலனியும்இப்ேபாதுஜாலியாகஓத்துக்ெகாண்டுதிரிகிறது.

ReplyQuote
Posted : 18/01/2011 2:44 pm
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

கொஞ்சநாட்களாகவேகமலாஒருமாதிரியேஇருநதாள். எப்பொழுதும்உற்சாகத்தோடுஉடலுறவுக்குஒத்துழைப்பாள். சில்மிஷங்கள்செய்தால், சிரித்துமகிழ்வாள். சிலநாட்களாகஏதோஎன்றுஒருகடனேஎன்றுஎன்னுடன்படுத்தாள்.
அன்றுகிட்சனில்ஏதோவேலையில்இருந்தாள். பின்னால்இருந்துஅணைத்தேன். அணைத்துஅவளுடையமுலைகளைஅமுக்கிக்கொண்டேஅவளுடையகழுத்தில்முத்தமிட்டேன். குரலில்ஒருவருத்தத்துடனும், வலியுடனும் " விடுங்கதம்பி, வேலையாஇருக்கேன்.." ன்னுசொல்லவும்எனக்குசப்பென்றுபோனது.
"கமலாமுதலில்இந்தவேலையைநிறுத்திவிட்டுபெட்ரூமுக்குவா , உன்கிட்டபேசணும்." நான்போனசிலநிமிஷங்களில்கமலாகைகளைசேலையில்துடைத்துக்கொண்டேவந்தாள். எப்பவும்என்பக்கத்தில்படுக்கையில்உட்காரும்கமலாஇன்றுஎன்காலடியில்கீழேஉட்கார்ந்தாள்.
"என்னஅக்கா. ஏதும்பிரச்சனையா. எதுவாகஇருந்தாலும்என்கிட்டசொல்லுகமலா."
"என்னசொல்லட்டும்ஐயா. ஒரேவேதனையாஇருக்கு. என்னபண்றதுன்னுபுரியலை. உங்ககிட்டசொல்லிஉங்களையும்ஏன்கஷ்டப்படுத்தனும் , அதனாலேதான்உங்ககிட்டஎதுவும்சொல்லலை."
"என்னைஅந்நியமாநினைச்சிட்டியேகமலா. நீஎன்னன்னுசொல்லு, நான்என்னபண்ணமுடியுமோஅதைபண்றேன்."
"அய்யோஅப்படிஎல்லாம்நினைக்காதீங்கஐயா. ஏதோஎங்கதலைவிதிஅப்படி. என்தங்கச்சிஇருக்காளே…"
"ஆமாபேர்கூடவிமலான்னுசொன்னியே…அவளுக்குஎதுவும்பிரச்சினையா?"
"விமலாமகளுக்குத்தான்பிரச்சனை. அவள்பெயர்அஞ்சலை. வயசு 18 ஆச்சு. எங்கசின்னத்தம்பிமுருகேசனுக்கேகட்டிவைச்சிடலாம்ன்னுசொல்லிப்போய்ஜாதகம்பார்த்தோம். அந்தஜோசியர்எங்கவயத்திலேநெருப்புஅள்ளிக்கொட்டிட்டார். "
"அப்படிஎன்னதான்சொன்னார்ஜோசியர்…"
" அவளுடையஜாதகத்திலேபெரியகுறைஇருக்காம். யாரைக்கட்டினாலும்அஞ்சேநாளில்அஞ்சலைவிதவைஆயிடுவாளாம். இதைக்கேட்டுமுருகேசனும்கல்யாணம்வேண்டாம்சொல்றான். அன்னிலேஇருநதுதூக்கம்இல்லைய்யா, சரியாசாப்பிடமுடியலை. ஒரேஅழுகைதான்எங்கரெண்டுவீட்டிலேயும். விமலாவேறவிதவையா. ரொம்பகஷ்டம்யா. "
",……………"
"விஷயம்வெளியிலேதெரியாது. அதனாலசொல்லாமல்கட்டிவச்சிடலாம். ஆண்டவன்விட்டவழின்னுயோசிச்சா, விமலா, அஞ்சலைரெண்டுபெருமேஅதுக்கும்மாட்டேன்றாங்க. என்னபண்றதுன்னுதெரியாமமுழிச்சிக்கிட்டிருக்கேன்ஐயா…"
கமலாவுக்குகஷ்டம்என்றால்அதுஎனக்கும்தான். அவளைஇந்தமூடில்ஓக்கமுடியாதே. ஏதாவதுபண்ணிஅவளைசரிகட்டினால்தான்இனிகமலாகிடைப்பாள்.

ReplyQuote
Posted : 18/01/2011 2:45 pm
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

"நீ கவலைப்படாதே அக்கா. இவ்வளவு நாளா என்கிட்டே நீ சொல்லலையேன்னுதான் எனக்கு வருத்தமா இருக்கு. நிஜமாவே என்னை உன் தம்பியா நினைச்சிருந்தா சொல்லாம இருப்பியா."
"அய்யோ அப்படி இல்லைங்க. எங்க சிரமத்தை எதுக்கு உங்கமேலே சுமத்தனும்னுதான் சொல்லலை."
"சரி சொல்லிட்ட இல்லையா. கவலையை விடு. உன் மகள் அஞ்சலைக்கு உன் தம்பி கூடவே ஜாம் ஜாம்னு கல்யாணத்தை நடத்திடலாம். "
"அது எப்படி முடியும்…."
"கமலா எல்லா தோஷத்திற்கும் பரிகாரம் உண்டு. பிரச்சினையை என்கிட்ட விடு. நீ சந்தோஷமா இருக்கனும் அது தான் எனக்கு வேணும். "
கமலா இன்னும் நம்பிக்கை இல்லாமல் இழுத்தாள்………."அது எப்படிய்யாயா…."
அவளுக்கு நம்பிக்கை வரவைக்க, " இங்க பாருக்கா………. நான் சொன்ன மாதிரி உன் மகளுக்கும், உன் தம்பிக்கும் கல்யாணம் நடக்காம நான் உன்னை தொடமாட்டேன், இது என் சுன்னி மேலே சத்தியம்." ன்னு என் சுன்னியை பிடிச்சு சத்தியம் செய்தேன்.
"அய்யோ என்னய்யா இது… எனக்காக எதுக்கு இப்படி ஒரு சத்தியம். …….உங்களால் அப்படி இருக்க முடியாதே . அம்மா வேற இங்க இல்லை…."
"இல்ல கமலா. நீ வேணா பாரு ஒரே வாரத்திலெ இதுக்கு முடிவு கட்றேன்."
கமலாவை ஓக்க முடியாதே என்ற ஒரே காரணம் என்னை இருமடங்கு வேகமா வேலை செய்ய வைத்தது. எல்லாம் நல்லா விசாரித்ததில் கேரளாவில் ஒரு சிறு கிராமத்தில் கோவிலை ஒட்டிய காட்டில் ஆசிரமத்தில் வசிக்கும் ஒரு நம்பூதிரிதான் இந்த மாதிரி விஷயத்திற்கு தீர்வு சொல்லமுடியும் என்று அறிந்தேன்.
கமலாவிடம் சொன்னேன். "காசு பணம் செலவாகுமே ஐயா ……."
"நான் இருக்கேன். நீ எதுக்கு கமலா காசு பத்தி எல்லாம் யோசிக்கற. நீ சனிக்கிழமை ராத்திரி பஸ் ஸ்டேண்டுக்கு உன் தங்கையையும், அவங்க பொண்ணையும் கூட்டிட்டு வந்திடு. நான் டிக்கட் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன். "
அப்படியே சாஷ்டாங்கமா என் காலிலே விழுந்தாள். தோள் பிடித்து எழுப்பினேன். என் உள்ளே என் சுன்னி கொஞ்சம் துடித்தது. ஆனால் அடக்கிக்கொண்டேன். "என்ன கமலா இதெல்லாம். "
சொன்ன தேதிக்கு இரவு 8 மணி, காத்திருந்தேன் பஸ் ஸ்டேண்டில். பின்னால் இருந்து கமலாவின் குரல் கேட்டு திரும்பினேன். அப்படியே இன்ப அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனேன்.
கமலா என்னை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தாள். அவளுடன் அது விமலா ஆகத்தான் இருக்க முடியும். கமலாவை விட 4 வயது சின்னவள், ஆக விமலாவுக்கு 34 வயது ஆகவேண்டும். ஆனால் பார்ப்பதற்கு ஒரு 30 வயதுக்கு மேல் மதிக்கத்தோன்றாது. சிக்கென்று இருந்தாள். கமலா கொஞ்சம் குண்டு. நன்றாக பருத்து, உருண்டு திரண்டிருப்பாள். விமலாவுக்கும் அதே கொழுகொழுப்பு, ஆனால் அளவோடு. கமலா 38-32- 40. விமலா மாடல் மாதிரி 36-30-36 இருப்பாள்.
அவள்கூடவே அவள் கையை பிடித்துக் கொண்டு வந்த பெண்தான் அஞ்சலை ஆக இருக்கும். அச்சு அசலாக விமலாவேதான், சின்ன வயசு விமலா. பார்த்தாள் மறுபடி திரும்பி பார்க்க வைக்கக்கூடிய ஒரு அழகி. 36- 28- 36 இருக்கும் அவளுடைய அளவுகள். நிறம் குறைவாக இருந்தாலும் ஒரு கவர்ச்சி. பாவாடை தாவணியில் தேவதை போல் இருந்தாள். பால் வடியும் முகம். கண்களில் ஒரு மிரட்சி, அதுவே ஒரு கவர்ச்சி.
பார்த்ததுமே என் தம்பி விறைச்சிட்டான். "ஆகா,, நான் முருகேசனா இருந்திருந்தாள் அந்த ஒரு முதல் இரவுக்காகவே நான் கல்யாணம் செய்திருப்பேனே. அதுக்கப்புறம் செத்தால்தான் என்ன ,,,,,,,,,,," என் மனதுக்குள் நினைத்துக் கொண்டேன்.

ReplyQuote
Posted : 18/01/2011 2:46 pm
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

கமலாதான்பேசினாள். விமலாவுக்குஎங்கள்இருவரைப்பற்றியும்அரசல்புரசலாகத்தெரியும்என்றுகமலாஏற்கனவேசொல்லிஇருந்தாள். விமலாஎன்னைஎடைபோடுவதைநான்கவனித்தேன். அவளைஅறிமுகம்செய்தபொழுதுஒருவெட்கச்சிரிப்புடன்கைகுவித்துவணக்கம்சொன்னாள். அஞ்சலைக்குசொல்லிக்குடுத்துகூட்டிவந்தார்களாஎன்றுதெரியவில்லை. அவளைஅறிமுகம்செய்ததும்என்கால்களைதொட்டாள். "என்னம்மாஇதுஅஞ்சலை…"ன்னுஅவள்தோள்களைபிடித்துஎழுப்பினேன். எழுந்தபொழுதுலேசாகவிலகியதாவணிக்குள்தெரிந்தமாங்கனிகள்பார்த்துஎன்பேண்ட்உள்ளேஎன்தம்பிஎம்பிவெளியேவராதகுறைதான். ஜட்டிகிழிந்திடுமோஎன்றுகூடபயந்துவிட்டேன். அப்படிஒருகவர்ச்சி, அப்படிஒருதிரட்சிஅவளுடையஉடம்பில்.
பஸ்ஸில்விமலாவும், அஞ்சலையும்இருஇருக்கைகளில்அமர, நானும்கமலாவும்அவர்களுக்குபின்னால்இருந்தஇருக்கைகளில்அமர்ந்தோம். பஸ்ஸில்படம்ஓடியது. மிட்நைட்மசாலாவில்இருந்துஎடுத்த cd போலும். ஸ்கீரினில்ஒருகதாநாயகிஅரைகுறைஆடையில், " கண்ணாஎன்சேலைக்குள்ளேகட்டெறும்புபுகுந்திடுச்ச…….." என்றுகாமம்சொட்டும்குரலில்பாடி, ஆடிக்கொண்டிருந்தாள்.
எனக்கோமுன்சீட்பின்னால்சாய்ந்திருந்ததாள்தெரிந்தஅஞ்சலையின்முலைகளின்அரைகுறைதரிசனம்என்பேண்டுக்குள்கட்டெறும்பைபுகுத்திவிட்டது. பக்கத்திலோகமலாஎன்தோள்மேல்சாய்ந்துதூங்கிக்கொண்டிருந்தாள். நல்லஉறக்கம். சேலைகலைந்ததுகூடதெரியாமல்உறங்கிக்கொண்டிருந்தாள்.
முன்னால்விமலாவும்சீட்டைபின்னால்சாய்த்துஉறக்கத்தில்இருந்தாள். சாய்ந்திருந்தஅவளுடையமுலைகள்மூச்சிற்கேற்றவாறுமேலும்கீழும்அசைந்துகிறக்கத்தைகொடுத்தன. அஞ்சலைடிவியைபார்த்துக்கொண்டிருந்தாள். ஜன்னல்லேசாகதிறந்திருக்கஅதன்வழியேவந்தகாற்று, அவளுடையமெலிதானதாவணியைதூக்கிஒருபக்கமாகத்தள்ளிஇருந்தது. அவள்போட்டிருந்தஜாக்கெட்டைட்டாவும், கொஞ்சம்இறக்கமாகவும்இர்ந்ததால்அவளுடையமுலைகளிக்கிடையேஇருந்தபிளவுநன்றாகத்தெரிந்தது.
நான்சீட்டில்முன்னால்தள்ளிஉட்கார்ந்துநன்றாகபார்த்துக்கொண்டேவிறைத்திருந்தஎன்சுன்னியைநீவிவிட்டுக்கொண்டேன். அஞ்சலையின்ஜாக்கெட்டிலும்எறும்புஇருந்ததோஎன்னவோ, தாவணியைஅவளாகவேஇன்னும்விலக்கினாள். விலக்கிஒருவிரலைஉள்ளேவிட்டுசொரிந்தாள். எனக்கோஅங்கேயேஅவள்முலைகளைபிடித்துகசக்கலாமாஎன்றுஒருஆசை, ஒருவெறி. மேலும்என்னைவெறியூட்டும்நிகழ்ச்சியும்நடந்தது. நான்பார்க்கபார்க்கஅவள்ஜாக்கெட்டின்மேல்இருகொக்கிகளைகழற்றினாள்.
பேண்டைக்கிழித்துவெளிவரத்துடித்தஎன்சுன்னியைஇறுக்கிப்பிடித்தேன். கொக்கிகள்தளர்ந்ததும்வெள்ளைநிறத்தில்அவளுடையபிராதெரிந்தது. இப்பொழுதுகையைஉள்ளேநுழைத்தாள். இங்கோஎன்சுன்னிதுடித்தது. நன்றாகதடவித்தேடினாள்எதையோ. பிறகு ……….பிறகு…….பிறகுஎன்சுன்னியில்லேசாககஞ்சிவடியஆரம்பித்தது. அஞ்சலைஒருமுலையையேவெளியேஎடுத்துஅதன்காம்பைஆராய்ந்துகொண்டிருந்தாள்.

ReplyQuote
Posted : 18/01/2011 2:48 pm
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

வெயில்படாதஅந்தமுலைஅவள்இருந்தநிறத்தைவிடசற்றேவெளுத்திருந்தாலும்கருகருவென்றிந்தது. அதன்தோல்மினுமினுத்தது. அந்தமுலையைஅஞ்சலைமேல்நோக்கிதூக்கிப்பிடித்திருந்தாள். அதன்காம்புமேலேதெரிந்தது. கறுப்புகாம்பு. நன்றாகபெரிதாகவேஇருந்தது. என்னால்அதற்குமேலும்பொறுக்கமுடியவில்லை. ஏற்கனவேகமலாவிடம்போட்டசபதத்தால்ஒரு 10 – 15 நாட்களாகவேதண்ணிவெளியேறாமல்இருந்ததால், இப்போதுஅஞ்சலையின்அசத்தலானமுலையைகண்டுதுடித்தது. எப்போதும்போல்இல்லாமல்எனக்குள்ஒருவேகம், காமம். பேண்ட்ஜிப்பைநகர்த்திகையைஉள்ளேவிட்டுவிறைத்திருந்தஎன்பூலைவெளியேஎடுத்தேன். கமலாவைஎழுப்பினால், ஊம்பிவிடுவாள். ஆனால்சத்தியம்செய்துகொடுத்துஇருக்கேனேஎன்னசெய்யமுடியும். தன்கையேதனக்குதவிஎன்றுசுன்னியைஆட்டஆரம்பித்தேன்.
அஞ்சலைகைவிரலைவாயில்விட்டுஈரம்பண்ணிஅந்தஈரத்தைகாம்பில்தேய்க்க, என்சுன்னிஅதற்குமேலும்அடக்கமுடியாமல்துடித்துதண்ணியைகக்கியது. தேய்த்துஅந்தகாம்பைஅப்படியேதிருகியும், இழுத்தும்பார்த்தாள். எறும்புதான்கடித்ததா, இல்லைவேறுஏதாவதாஎன்றுஎன்க்கொருசந்தேகம். அப்பொழுதுதான்கவனித்தேன். அஞ்சலைஅடிக்கடிசைடில்இருந்தஜன்னலையேபார்ப்பதை. அதில்நானும்என்பூலும்அப்படியேதெரிந்தோம். எனக்கேஎன்னவோபோல்ஆகிவிட்டது.
அப்படினாநான்பார்ப்பதுதெரிந்துதான், ஜாக்கெட்கொக்கியைஅவிழ்தாளோ, முலையைஎடுத்துகாட்டியதும்என்னைஉசுப்பேத்தவாஎன்றெல்லாம்மனதில்ஓடியது. சுன்னியும்கஞ்சியைகக்கிமுடியவும்சுன்னியைஉடனேஉள்ளேதிணித்தேன். நானும்சீட்டைபின்னால்தள்ளியோசித்துக்கொண்டேஉறங்கிப்போனேன். காலையில்எர்ணாகுளத்தில்இறங்கினோம். என்னைகண்டதும்அஞ்சலையின்முகத்தில்ஒருவிஷமமானபுன்னகை. பால்வடியும்முகம்என்றுமுன்தினம்நினைத்ததைமாற்றிசுன்னிப்பால்வடியும்முகம்என்றுநினைக்கவேண்டும்என்றுநினைத்துக்கொண்டேன்.
ஒருபஸ்மாற்றி, பிறகுஒருஆட்டோபிடித்தோம். ஆட்டோடிரைவர்பேச்சில்இருந்துஅந்தநம்பூதிரியின்ஆசிரமத்திற்குபோகஊரைத்தாண்டிகாட்டுக்குஉள்ளேகொஞ்சம்தூரம்போகவேண்டும்என்றுதெரியவந்தது. ஆட்டோவில்ஏறினால்இடம்பத்தவில்லை. முதலில்விமலா, அடுத்துகமலா. இரண்டுபேருமேகொஞ்சம்ஓவர்சைஸ்பின்புறங்கள். அடுத்துநான். அஞ்சலைக்குஇடம்பத்தவில்லை. ஆபத்திற்குபாபம்இல்லைஎன்றுஅஞ்சலைகமலாவின்மடியில்உட்காருவதாகமுடிவுசெய்துஏறினாள்.
கமலாமடியில்பாதி, என்மடியில்பாதிஎன்றுஉட்காரவேண்டியிருந்தது. அவளுடையபின்புறம்நன்குமெத்மெத்தென்றுஇருந்தது. மேலேஉட்கார்ந்திருந்ததால்ஆட்டோகுலுங்கியபோதெல்லாம்அவளுடையமுலைகளின்ஸ்பரிசமும்கிடைத்தது. தெரிந்தோதெரியாமலோஅஞ்சலையின்கைஎன்மடியில்விழுந்துவிறைத்திருந்தஎன்சுன்னியைதொட்டது. நான்தான்ஆட்டோவில்எதற்குவம்பென்றுநானேகையைஅகற்றினேன்.
ஆசிரமம்வந்துஇறங்கினோம். சிறுதுநேரம்காத்திருந்துவிட்டுஎங்களைஉள்ளேஅழைத்துச்சென்றனர்.

ReplyQuote
Posted : 18/01/2011 2:48 pm
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

ஆசிரமத்திற்குநடுவில்அமைக்கப்பட்டவட்டகுடில்அது. புல்லால்கூரைவேய்ந்திருந்தது. உள்ளேசாம்பிராணிபுகைமண்டலம். சுகந்தவாசனைஎங்கும்பரவிஇருந்தது. நடுவில்ஒருயாககுழி. அதற்குபின்னால்புலித்தோல்ஆசனத்தில்செக்கச்செவேர்என்றுஒருவயதானமனிதர். பார்ப்ப்தற்குஒரு 50 வயதுஇருக்கும். வெள்ளைதாடிநீண்டிருந்த்து. சிகப்புகலர்வேஷ்டி, கழுத்தில்வெண்பட்டுதுண்டும்அணிந்திருந்தார். பார்த்தாலேஒருமரியாதையும், சற்றேபயமும்தோன்றியது. அவர்மௌனமாகஅமர்ந்திருக்கஎங்களைகூட்டிக்கொண்டுவந்தஆண்சைகையால்இந்தபக்கம்அமரச்சொன்னார்.
பிறகுஎங்களையும்நம்பூதிரியையும்தவிரவேறுயாரும்இல்லை.
நம்பூதிரி, "இந்தபெண்ணுக்குதிருமணவிஷயத்தில்சங்கடம். அதற்காகத்தான்என்னிடம்வந்துஇருக்கிறீர்கள்"என்றுஎடுத்தஎடுப்பிலேயேஅச்த்தினார். நானேஇம்ப்ரஸ்ஆகிட்டேன்னாமத்தவங்களைபற்றிசொல்லவேவேண்டாம்.
கமலா, விமலா, அஞ்சலைமூவருமேஅவருடையஜொலித்துக்கொண்டிருந்தமுகத்தையேபார்த்துக்கொண்டிருந்தனர்.
"எல்லாவிதமானபிரச்னைகளுக்கும்தீர்வுஉண்டு. ஆனால்பிரச்னையைபொறுத்துதீர்வுஇருக்கும். சிலர்பிரச்னையின்தீர்வுகண்டுபயந்துபோய்விடுவதும்உண்டு. நம்பிக்கைதான்முக்கியம். நான்என்னசொன்னாலும்அதைமுழுநம்பிக்கையுடன்செய்தால்தான்பலன்கிடைக்கும். "
மூவரும்மௌனமாககேட்டுக்கொண்டனர். "பணமும்கொஞ்சம்அதிகமாகத்தான்ஆகும். "
"எவ்வளவுஆகும்என்றுசொல்லமுடியுமா…"என்றுநான்கேட்டேன். "நீங்கள்இவர்கள்சொந்தமா…"என்றார். "இல்லைகுடும்பநண்பர்"என்றேன்.
"இந்தபெண்ணுக்குநீங்கள்தான்அம்மாவா …" என்றுகமலாவைநோக்கிக்கேட்டார். "இல்லைநான்பெண்ணுக்குபெரியம்மா…இதுஎன்தங்கைமகள்"என்றாள்கமலா.
"இங்குபேசப்படும்விஷயங்கள்மிகவுமேரகசியமாகஇருந்தால்நல்லது…"என்றுஎன்னைகுறிப்பாகப்பார்த்தார். கமலாமுந்திக்கொண்டு "அவர்இருக்கட்டும் " என்றுசொல்லிவிட்டாள்.
"நான்சாதரணஜோசியன்அல்ல. ஒருமாந்திரிகன். ஆகவேஎன்னுடையவழிமாறுபட்டுஇருக்கும். ஒருகேள்வியும்இல்லாமல்நான்சொல்வதைஎல்லாம்கேட்டுநடந்தால்தான்உங்கள்பிரச்சினைக்குமுடிவுகிடைக்கும்."
எல்லோருமேமெய்மறந்துதலைஆட்டிஆமோதித்தோம். "முதலில்பிரச்சினைஎன்னவென்றுபார்ப்போம்.. ஜாதகம்இருக்கிறதா. " என்றார். ஜாதகத்தைகொடுத்துவிட்டுயேதோபேசயத்தனித்தகமலாவைபேசாமல்இருக்கசைகைகாட்டினார்.

ReplyQuote
Posted : 18/01/2011 2:49 pm
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

பக்கத்தில்இருந்தமணியைஎடுத்துஅடிக்கஎங்களைஉள்ளேகூட்டிவந்தஆண்உள்ளேநுழைந்தான். "எல்லோரும்சென்றுநீராடிதுணிமாற்றிவாருங்கள்என்றுஎங்களைபோகச்சொன்னார்." வெளியேவந்துஎன்னைஒருபுறமாகபோகச்சொல்லிவிட்டுபெண்களைமட்டும்இன்னொருபுறமாகஅழைத்துச்சென்றான்அந்தஇளம்வாலிபன். நான்அவன்சொன்னபாதையில்சென்றேன். சற்றுதொலைவிலேயேஒருசின்னஓடைவந்தது. அங்கிருந்தஒருகல்லில்ஒருகாவிவேஷ்டியும்துண்டும்வைக்கப்பட்டிருக்க, நான்குளித்துஅவற்றைஅணிந்துபுறப்பட்டேன்.
அனுப்புவதற்குமுன்கொடுத்தநியதிகளின்படிநான்குளித்துமுடித்ததும்ஜட்டிஅணியாமலேவேஷ்டியைஈரஉடம்பிலேயேஅணிந்திருந்தபடியால்வேஷ்டிஅங்கங்கேஎன்உட்ம்பில்ஒட்டிக்கொண்டிருந்தது.
குளிக்கசென்றிருந்தபெண்கள்திரும்பும்பொழுதுஅவர்களின்நிலைஎப்படிஇருக்கும்என்றுகற்பனைசெய்தப்டியேநான்அந்தகுடிலுக்குதிரும்பினேன். முன்னைவிடபுகைஅதிகமாகஇருந்தது. ஒருவிதமானவாசனையும்இருந்ததுஇப்பொழுது. உள்ளேநுழைந்ததுமேஎன்மனம்லேசாகிபறப்பதுபோலபட்டது.
சற்றுநேரம்கழித்துபெண்கள்மூவரும்உள்ளேவரும்ஓசைகேட்டுதிரும்பிப்பார்த்தேன். கண்சிமிட்டக்கூடமறந்துஅவர்களையேபார்த்தேன். சம்மணம்போட்டுஅமர்ந்திருந்ததால்என்சுன்னிஉடனேவிறைத்ததைவேஷ்டிமறைத்துக்கொண்டது.
புகைசூழ்ந்திருந்தஅந்தகுடிலுக்குள்மூன்றுபெண்களும்வந்தது, எனக்குஎன்னவோநான்இந்திரலோகத்தில்இருப்பதுபோலவும்அங்கேநடனமாடரம்பை, ஊர்வசி, மேனகைமூவருமேவந்ததுபோலவும்தோன்றியது.
மூவரும்என்னைப்போலவேகுளித்துஉடைமாற்றிஇருந்தனர். என்போலவேஈரஉடலிலேயேஉள்ளாடைஎதுவும்அணியாமல்உடுத்திஇருந்தனர். அவர்களுக்குஉடையாகஇரண்டுதுணிகள்மட்டுனேகொடுக்கப்பட்டிருந்ததால், அவற்றில்ஒன்றைஇடுப்பில்சுற்றிமற்றொன்றைமேல்பகுதியிலும்சுத்திஇருந்ததால்அவர்களதுஅங்கஅவயங்கள்பஷ்டமாகவெளியேதெரிந்துபார்பவர்மனதைபைத்தியமாகஆக்கிக்கொண்டிருந்தது.
இம்முறைஎங்களைநம்பூதிரிக்குபக்கத்தில்நான்மட்டும்ஒருபக்கமாகவும், பெண்கள்ஒருபக்கமாகவும்உட்காரவைக்கப்பட்டோம்.
‘ப"வடிவில்அமர்ந்திருந்தஎங்கள்மத்தியில்சிலஓலைச்சுவடிகள்திறந்தநிலையில்இருந்தன். தரையில்கட்டங்கள்கிழிக்கப்பட்டுஅவற்றில்ஏதெதோஎழுதியும், வரைந்தும்இருந்தது.

ReplyQuote
Posted : 18/01/2011 2:50 pm
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

கூடவந்தவாலிபன்பெண்களைஎழுந்துநம்பூதிரியிடம்வணங்கிஆசிவாங்கிக்கொள்ளச்சொன்னான். எல்லோரும்எழுந்துநின்றனர். முதலில்கமலாமண்டியிட்டுநம்பூதிரியின்கால்களைதொட்டுவணங்கினாள். அவள்அணிந்திருந்தஇடுப்புதுணிஅவளுடையமுழங்கால்வரையுமேஇருந்தது. மேலேசுத்தியிருந்ததுனியுமேஅவளுடையபருத்தஉடலுக்குபத்தாமல்இருந்தது.
அவள்குனிந்துமண்டியிட்டதுமேஅவளுடையமேல்பாகத்தைசுத்தியிருந்ததுணிஅவிழ்ந்துகீழேதொங்கியது. நான்இருந்தஇடத்தில்இருந்துஅவளுடையசைட்போஸ்தெரிந்தது. பருத்த்குண்டி, கனத்துஇருந்ததொடைகள், மடிப்புவிழுந்தவயறு, கீழ்நோக்கிதொங்கியஅவளதுபழுத்தபப்பாளியைஒத்தஅவளுடையமுலைகள்எனக்குதுல்லியமாகதெரிந்தது.
என்சுன்னிமுழுதாகவிறைத்துக்கொண்டது. மிகவும்கஷ்டப்பட்டுமனதைவேறுதிசையில்திருப்பநம்பூதிரியைபார்த்தேன். எனக்கேஇப்படிஒருகாட்சிஎன்றால், அவள்முன்அமர்ந்திருந்தஅவருக்குஎன்னஒருகாட்சியாகஇருக்கும். அவருடையகண்கள்கமலாவையேவெறித்துநோக்கிக்கொண்டிருந்தன.அடுத்துவந்ததுவிமலா. கமலாவைத்தான்முழுதாகஅனுபவித்தாயிற்றே , அவள்உடலில்நான்பார்த்து, ரசித்து, ருசிக்காதஅங்கங்கள்இல்லை, அதனால்அவளைஅவ்வளவாகபார்க்கவில்லை. ஆனால்விமலாவோ, கமலாவைவிடசிக்கென்றுஇருந்தாள். சின்னஉருவமாகஇருந்தாலும்நச்சென்றகட்டுடல். அம்சமாகஇருந்தாள். எழுந்துநின்றுமேலேயும், கீழேயும்இருந்ததுணிகளைமுதலில்சரிசெய்துஇழுத்துவிட்டுக்கொண்டாள். ஆனாலும், ஈரஉடம்பில்சுற்றியதுணிஒத்துழைக்கமறுத்தது. வேற்றுஆண், அதுவும்மூவர்முன்இப்படிஅரைநிர்வாணமாகஇருப்பதுஅவளுக்குகூச்சத்தைகொடுத்திருந்தது. அதனால்கண்களைபாதிமூடிஇருந்தாள். ஈரத்துணிஅவளுடையமுலைகளில்ஒட்டிஇருந்தது. முன்பக்கமாகதள்ளிஇருந்தஅவளதுபெரியமுலைகளின்மேலேதுணிபடர்ந்துஅதன்பிண்ணனியில்இருந்தகருவட்டங்களைதெளிவாககாட்டிக்கொண்டிருந்தது. முலைகள்லேசாகத்தொங்கிவிட்டதால், முலைக்காம்புகள்சற்றேகீழ்நோக்கிஇருந்ததாள்அவற்றின்அழகுசரியாகதெரியவில்லை. மேலேஇருந்ததுணிக்கும்கீழேஇருந்ததுணிக்கும்இடையில்இருந்தஇடைவெளியில்அவளுடையதொப்புள்தெரிந்தது. வயிறுலேசாகமேடிட்டுஅதன்நடுவில்பறித்தகுழிபோல்இருந்தது. கால்களில்ஒட்டிஇருந்ததுணிஅவளதுஅழகியதொடைகளைகாட்டியது. இரண்டுக்கும்நடுவேஅவளுடையதங்கச்சுரங்கமஇருந்தஇடம்கருப்பாகத்தெரிந்தது. மண்டியிட்டபோதுஅவளுடையபருத்தபின்னழகுகள்துணியைடைட்டாகஇழுத்தன.

ReplyQuote
Posted : 18/01/2011 2:51 pm
Page 1 / 2