ਫੂਦੀ ਮਾਰੀ
 
Notifications
Clear all

ਫੂਦੀ ਮਾਰੀ  

  RSS
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

ਦੋਸਤੋ ਅਜ ਮੋ ਤੁਹਨੂ ਜੋ ਕਃਹਾਣੀ ਦ੍ਸ੍ਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾ ਉਹ ਕਃਹਣੀ ਸ੍ਚ ਹੇ ੧ ਮੇਰੇ

ਦੋਸ੍ਤ ਦਾ ਨਾਂਮ ਰਾਜੂ

ਹੇ ਉਸ ਦੀ ਉੱਮੱਰ ੨੨ ਸਾਲ ਦੀ ਹੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਦੀ ਉੱਮੱਰ ੩੯ ਸਾਲ ਦੀ ਹੇ .ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਮ

ਪ੍ਮੀ ਹੇ ......

ਅਜ ਜ੍ਦੋ ਉਸ ਨੇ ਮੇਨੂ ਦ ਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰਾਤ ਅਪ੍ਣੀ ਮਾ ਦੀ ਫੂ.ਦੀ ਮਾਰਦਾ ਹੇ

ਤਾ ਮੇਨੂ ਯਕੀਨ ਨਹੀ ਆਏਆ .. ਮੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੇ .

ਉਹ ਕ ਹੀਣ ਲੋਗਾ ਕਿ ਅਜ ਰਾਤ ਮੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਮਾ ਕ੍ਲੇ ਹਾ ..

ਆ ਜਾਵੀ ਤੇ ਨੂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦੂ ਵਾ ਦੇਵਾ ਗਾ ਇਹ ਦ੍ਸ ਕੇ ਉਹ ਬ ਹ ਰ ਮੋਟਰ ਤੇ ਚ੍ਲਾ

ਗਿਆ ....

ਮੇ ਅਪ੍ਣੇ ਘ ਰ ਬੇਠ ਕੇ ਸੋਚ੍ਣ ਲ੍ਗ ਪੇਆ ਕਿ ਏਸ ਟ੍ਰਾ ਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੇ

...ਪ ਹੀਲਾ ਮੇ ਸੋਚਾਆ ਕਿ ਅਜ ਰਾਤ ਨੂ ਉਸ ਦੇ ਘ ਰ ਨਹੀ ਜਾਵਾ ਗਾ ...

ਪ ਰ ਜਿਵੇ ਜਿਵੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਗੇਇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਲਨ ਗਰ੍ਮ ਹੁਦਾ ਗਿਆ ..ਫਿਰ ਰਾਤ ਹੂ

ਦੇ ਹੁੰਦੇ ....

ਆਖਰ ਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ....

ਮੇ ਮ੍ਨ ਬ੍ਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅਜ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਘ ਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ ਹੀ ਹੇ ਜਾ

ਝੂਠ ...

ਫ ਰ ਰਾਤ ਦੇ ਨੋ ਵ੍ਜੇ ਮੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੂਹ ਚ ਗਿਆ ਮੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜੂ ਕ੍ਲਾ ਘ ਰ ਵਿਚ

ਹੇ ...ਮੇਨੂ ਦੇਖ ਕਿ ਕਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇ ਕਿਹਾ ਹਾ ਯਾਰ ..ਮੇਨੂ ਯਕੀਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ

ਤੂ ਅਪ੍ਣੀ ਮਾ ਦੀ ਫੂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ...

ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹ੍ਸ੍ਣ ਲ੍ਗਾ ਤੇ ਕ ਹੀ ਦਾ ਤੋ ਦ੍ਸ ਮਿਨ੍ਟ ਰੁਕ ਜਾ .

ਮਾ ਘ੍ਰ ਰ ਔਂਦੀ ਹੋਵੇ ਗੀ ..ਤੂ ਆ ਦ ਰ ਜਾ ਕੇ ...ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਲੁਕ ਜਾ .. ਅਲਮਾਰੀ

ਵਿਚ ਮੇ ਇਕ ਮੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਆ ...ਜਦੋ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਮਾ ਦੀ ਫੂ ਦੀ ਮਾਰਦਾ

ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਮੇ ਉਤਹੇ ਲੁਕ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ...ਅਜ ਤੂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੀ ਮਾਰੀ ਮਾ ਕਿ

ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਅਪ੍ਣੀ ਫੂ ਦੀ ਮਰਵਾ ਉਦੀ ਹੇ .....

ਅਜ ਮੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਜ ਦਿਨਾ ਤੋ ਬਾਦ ਵਿਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾ ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਪ੍ੜੇ ਆਏ ਹੋਏ

ਸ਼ ..ਅਜ ਉਹ ਬ ਹੂ ਤ ਗਰ੍ਮ ਹੈ ...

ਸ ਵੇ ਰੇ ...ਕ ਹੀਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਫੂ ਦੀ ਵੇ ਅਪ੍ਣਾ ਛੂਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿਉਕਿ ..ਬ੍ਚਾ

ਵੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ....ਮੇ ਹ੍ਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗ ਰ ਮ ਦੂ ਦ ਪੀ ਕੇ ਹ੍ਟਿਆ ਆ....ਜਾ ਲੁਕ

ਜਾ ਜਲਦੀ ਮਾ ਦੇ ਉਣ੍ਣ ਦਾ ਸ੍ਮਾ ਹੋ ਗਯਆ ...ਮੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਲੁਕ

ਗਿਆ ...ਦ੍ਸ ਮਿਨ੍ਟਾ ਬਾਦ ਵਿਚ ਮੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਪ੍ਮੀ ..

ਬ ਹ ਰੋ ਆ ਗਿਇ ...ਆ ਦ ਰ ਆ ਕੇ ਰਾਜੂ ਨੂ ਆਵਾਜ ਮਾ ਰੀ ...ਤੇ ਰਾਜੂ ਵੀ ਆਂ ਦ ਰ ਆ

ਗਿਆ .......

ਹੁਣ ਪ੍ਮੀ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂ ਕਿਹਾ ...ਦ ਰਵਾਜਾ ਬ ਦ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਫੂ ਦੀ ..ਬ

ਹੂ ਤ ਗਰ੍ਮ ਹੋ ਗੀ ਆ ....ਕ ਹੀਦੀ ਹੁਣ ਤਾ ਚੋਂ ਨ ਵੀ ਲ੍ਗ ਗੇਇ .......ਤੇ ਫਿਰ ਆ

ਕੇ ਮਜੇ ਤੇ ਲ੍ਮੀ ਪੇ ਜਾਇ ਉਸ ਨੇ ਕਲਾ ਸੂਟ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸਲਵਰ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ.....

ਮੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜੂ .. ਆ ਨ ਦ ਰ ਆ ਕਿ ਬੂਹਾ ਬ ਦ ਕਰ ਕੇ ਅਪ੍ਣੀ ਮਾ ਕੋਲ ਬੇਠ

ਗਿਆ ...ਰਾਜੂ ਆ ਕਿਹਿਣ ਲ੍ਗਾ ਮਾ ਕਿ ਗ੍ਲ ਹੋ ਗੇ ਇ ਜੋ ਅਜ ਤੇਰੀ ਫੂ ਦੀ ਭੂਤ ਗਰ੍ਮ

ਹੇ...ਪ੍ਮੀ ਬੋਲੀ ਰਾਜੂ ਤੇ ਨੂ ਕਿ ਦ੍ਸਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਅਜ ਕ੍ਲ ..

ਮੇਰੇ ਆ ਦ ਰ ਬੜ੍ੜ ਕੇ ਇਕ ਹੀ ਘ ਸੇ ਵਿਚ ਛਃਟ ਜਾਂਦਾ ਹੇ ...ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਮੇਰੀ

ਫੂ ਦੀ ਚ ਦੀ ਰ ਹੀਦੀ ਹੇ .......

ਬਾਦ ਵਿਚ ਮੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਪ੍ਣਾ ਕੁੜ੍ਤਾ ਤੇ ਪ੍ਜਾਮਾ ਇਕ ਹੀ ਝ੍ਟ੍ਕੇ ਵਿਚ

ਲਾਹ ਸੂਟ ਆ...

ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਨੇ ਵੇ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਲ੍ਹ ਕੇ ਸੂਟ ਦਿਤਾ ...

ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਨੇ ਅਪਣ ਇ ਬ੍ਰਾ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿਤੀ ਫਿਰ ਰਾਜੂ ਦਾ ਲ ਨ ਹ੍ਥ ਵਿਚ Fੜ

ਕੇ ਚੁਸ੍ਣ ਲ੍ਗ ਪੀ...

ਮੇ ਦੇਖਿਆ ਕੇ ਰਾਜੂ ਬ ਹੂ ਤ ਗ੍ਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ....

ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅਪ੍ਣਿ ਮਾ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਅਪ੍ਣੇ ਹ ਥ੍ਹ ਨਾਲ

ਖਿਚ ਕੇ ਸਲਵਾਰ ਗੋਡੀਆ ਤ੍ਕ ਕਰ ਦਿਤੀ ...ਰਾਜੂ ਦੀ ਮਾ ਦੀ ਫੂ ਦੀ ਉਪ ਰ ਬ ਹੂ ਤ ਸਾਰੇ

ਵਲ ਸਨ ....ਉਸ ਨੇ ਅਪ੍ਣਿ ਮਾ ਦਿਆ ਦੋਵੇ ਲ੍ਤਾ ਖੋਲ; ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਬ ਕ੍ਡ ਕੇ ...ਉਸ

ਦੀ ਫੂ ਦੀ ਚ੍ਟ੍ਣ ਲ੍ਗਾ ਪਿਆ ...ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਹੁਣ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕਿ ਕ ਹੀਣ ਲ੍ਗੀ ,,,

ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਰਾਜੂ ਚ੍ਟ ਲੇ ਅਪ੍ਣੀ ਮਾ ਦੀ ਫੂ ਦੀ ...

ਨਾਲ ਹੀ ਅPਣਾ ਲ੍ਕ ਚੁਕ ਚੁਕ ..ਅਪ੍ਣੀ ਫੂ ਦੀ ਰਾਜੂ ਦੇ ਮੁਹ ਤੇ ਘ੍ਸੌਣ ਲ੍ਗੀ ...

ਉਸ ਦੇ ਮੁਹ ਵਿਚੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ..ਚ੍ਟ ਚ੍ਟ ਹੋਰ ਚ੍ਟ ਹੋਰ ਚ੍ਟ ਚ੍ਟ ਚ੍ਟ ਲੇ ਆਪਣੀ

ਮਾ ਦੀ ਫੂ ਦੀ......

ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ...ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਨੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਅਪ੍ਣਿਆ ਲ੍ਤ ਆ ਉਪ੍ਰ ਰ ਚੁਕ

ਕੇ .......

ਇਕ ਜੋਰ ਨਾਲ ਚੀ ਕ ਮਾਰ ਕੇ .......

ਅਪ੍ਣਿ ਫੂ ਦੀ ....ਉਪ੍ਰ ਨੂ ਕਰ ਕੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੂਡੀ ਵਿਚੋ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਰਾਜੂ ਦੇ

ਮੁਹ ਉਰਪ ਮਾਰਿਆ

..ਮੇਨੂ ਇਝ ਲ੍ਗਾ ਇਵ ਕਿਸੇ

ਨੇ ਭੂਤ ਸਾਰਾ ਮ ਖ੍ਣ ਰਾਜੂ ਦੇ ਮੁਹ ਤੇ ਮ੍ਲ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ ............

ਬਾਦ ਵਿਚ ਕ ਹੀਣ ਲ੍ਗੀ ਵੇ ਰਾਜੂ ਹੁਣ ਨਾ ਤ੍ੜ੍ਫਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲ ਨ ਮੇਰੀ ਫੂ ਦੀ

ਵਿਚ ਪਾ ਦੇ .....

ਮੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਰਾਜੂ ਦਾ ਲ ਨ ਇਕ ਫ੍ਟ ਦਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ ...ਜਿਵੇ ਹੀ ਰਾਜੂ ਅਪ੍ਣਿ ਮਾ

ਦਿਆ ਲ੍ਤਾ ਵਿਚ ਪ ਹੂਚਾ ਤਾ ਉਸੀ ਦੀ ਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲ ਨ ਫ੍ੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੂ ਦੀ ਦੇ ਮੁਹ

ਤੇ ਰ੍ਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਅਪ੍ਣ ਲ੍ਕ ਉਪ ਰ

ਨੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾ ਜੋ ਲ ਨ ਉਸ ਦੀ ਫੂ ਦੀ ਵਿਚ ਵ੍ੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ...ਮਰੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖੇ ਹੀ

ਰਾਜੂ ਨਾਯ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਲ ਨ ਅਪ੍ਣਿ ਮਾ ਦੀ ਫੂ ਦੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ .....ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਕ

ਹੀਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪੜ੍ਰ ਦੇ ਅਪ੍ਣਿ ਮਾ ਦੀ ਫੂ ਦੀ ....ਵੇ ਹਿਰਮੱਈਆ......

ਛੂਟਾ ਦੇ ਅਪ੍ਣ ਮਾਲ ਅਪ੍ਣੀ ਮਾ ਦੀ ਫੁਦੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਰ ਦੇ ਮਾ ਦਾ ਫ ਦਾ ...

ਹਾਏ ਮਾਰ ਘ੍ਸਾ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ....ਘ੍ਸਾ .......ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁ ਡ੍ਡ ਉਪ ਕਰ

ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲੇ ਦੀ ਸੀ ........

ਹੁਣ ਰਾਜੂ ਥ੍ਹ ਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾ ..

ਉਸ ਉਪ੍ਰ ਚ੍ੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲ ਨ ਫਿਰ ਅਪ੍ਣਿ ਫੂ ਦੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ...

ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਟ੍ਪ੍ਣ ਲਗੀ....

ਜਦੋ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਉਪ੍ਰ ਥ੍ਲੇ ਹੁਦੀ ਦਾ ..ਏਕ ਆਵਾਜ ਜਹੀ ਔਣ ਲਗ ਪੀਈ...ਚ੍ਪ ਚ੍ਪ

ਚ੍ਪ ਚ੍ਪ ਥ੍ਹਕ ਤ੍ਕ ਤ੍ਕ ਪ੍ਚ ਪ੍ਚ ਪ੍ਚ ਪ੍ਚ........

ਹੁਣ ਰਾਜੂ ਕ ਹੀਣ ਲ੍ਗਾ ਮਾ ਮਾਰਾ ਛ੍ਟ ਰਿਹਾ ਹਾਏ .........

ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮਨੂ ਥ੍ਲੇ ਆ ਲੇਨ ਦੇ ਫਿਰ ਅਪ੍ਣ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਮੇਰੀ ਫੂ ਦੀ ਵਿਚ

ਛ੍ਡ੍ ਦੇਵੀ ...

ਭ ਰ ਦੇ ਵੀ ਅਪ੍ਣੀ ਮਾ ਦੀ ਫੂ ਦੀ ਅਪ੍ਣੇ ਵੀ ਨਾਲ ...ਮੇ ਰੀ ਫੂ ਦੀ ਭੂਤ ਦਿਨਾ ਤੋ

ਪਿਆਸੀ ਹੈ...ਹਾਏ ਮਾਏ ਕ ਤ ਇਆ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਘ ਸਾ .......

ਫਿਰ ਰ੍ਜੂ ਦੂ ਵਾ ਰਾ ਉਪ੍ਰ ਆ ਗਿਆ ....ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਨੇ ...ਫਿਰ ਲ ਨ ਫ੍ੜਃ ਕੇ ਆਪਣੀ

ਫੂ ਦੀ ਵਿਚ ਪਾ ਲੇਆ .....

ਹੁਣ ਰਾਜੂ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਘ੍ਸੇ ਮਰ੍ਨ ਲ੍ਗ ਪਿਆ ...

ਨਾਲ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾ ..ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਾਰ ਘ੍ਸਾ

ਘ੍ਸਾ ...ਆਪਣੀ ਫੂ ਦੀ ਉਪ੍ਰ ਉਪ੍ਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ..........

ਚ੍ਪ ਚ੍ਪ ਚ੍ਪ ਥੱਕ ਤ੍ਖ੍ ਕ੍ਤਕ ਟਟ੍ਕ ਟ੍ਕ ਤ੍ਕ ਕਤਕਤਕ ਕ ਤ ....

ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਨੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਰਾਜੂ ਨੂੂ ਅPਨਿਆ ਲ੍ਤਾ ਵਿਚ ਘੁਟ ਲਿਆ ...

ਹੁਣ ਰਾਜੁਉ ਦਾ ਵੀ ਛੂਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ...........

ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਾ ਮਾਰਾ ਚੁਟ੍ਣ ਲ੍ਗਾਅ ਹਾਏ ਹਾਏ ......

ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਹ ਅਪ੍ਣੇ ਮੁਹ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਅPਣਿ ਫੂ ਦੀ

ਉਪ੍ਰ ਥ੍ਲੇ ਕਰ੍ਨ ਲਗ ਪਈ .................

ਹੁਣ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਘ੍ਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਨਾਯ ਆਪ੍ਣੀਈ ਫੂ ਦੀ

ਉਪ੍ਰ ਹੁਣ ਕਰ ਦੀਤੀਈ ਡੋਵਾ ਦਾ ਛੂਟ ਗਿਆ...ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਦੇ

ਮੂਹਿੋ ਹੀਈਈਈਈਈਈਈਈਈਈਈਈਈਈ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨ੍ਕ੍ਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕ ਹੀਦੀ ਮਾਰੀ ਬ੍ਚੇ ਡਾਨੀ ਦੇ

ਮੁ ਹ ਵਿਚ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਵ ੜ੍ੜ ਗਿਆ...ਬਾਦ ਵਿਚ ਰਾਜੂ ...

ਨੇ ਅਪਣ ਲ ਨ ਬਾ ਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤਾ ਮੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਦੀ ਫੂ ਦੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਚੋ

ਰਿਹਾ ਸੀ.

ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਉਠੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਸੂਟ ਚੁਕ ਕੇ ਬਹਿਰ ਚ੍ਲੀ ਗੇਇ

Quote
Posted : 28/05/2011 11:22 am